טופס מלגה

שדות חובה מסומנים ב - *

 

משך תקופת הגשת הבקשה למלגה: 15.8.21 עד 30.10.21

 

פניות בנוגע לטופס מלגה - [email protected]

טופס מלגה
אנא קרא\י את טופס הקריטריונים בטרם להגשת הבקשה למלגה כאן
 
אנא בחר לאיזה סוג של מלגה ברצונך להגיש בקשה:

פרטים אישיים
 
שם פרטי
שם משפחה
תאריך לידה
מספר ת.ז.
יש לצרף צילום של תעודת הזהות
+
כולל ספח המעיד על כתובת מגורים
רחוב
מס' בית
מס' דירה
שכונה
במידה וכתובת המגורים אינה ברמת-גן יש לציין את הסיבה לכך
עיר
רחוב
מס' בית
מס' דירה
מרכז הצעירים, "הקומה השנייה", יהיה בקשר וימסור פרטים על המלגה לסטודנט/ית מגיש/ת הבקשה בלבד, למעט מקרים חריגים
 
כתובת דוא"ל ליצירת קשר
טלפון נייד ליצירת קשר
האם למדת במערכת החינוך ברמת-גן
שם בית הספר היסודי
שם בית הספר התיכון
מצב משפחתי
פרטי בן/בת זוג
 
יש לצרף תצהיר חתום ע"י עורך-דין על ניהול משק בית משותף
+
שם מלא של בן/בת הזוג
מקצוע בן/בת הזוג
מקום העבודה
הכנסה חודשית של בן\בת הזוג -
יש לצרף תלושי שכר של בן\בת הזוג עבור החודשים הבאים:

 

יש לצרף אסמכתא
+
הכנסה חודשית ממוצעת של בן/בת זוג
יש לצרף דוח שנתי
+
תלוש שכר חודש מאי 2021
+
תלוש שכר חודש יוני 2021
+
תלוש שכר חודש יולי 2021
+
פרטי האב של מגיש\ת הבקשה
 
במידה ואין ברשותך את פרטיו האישיים של אביך אנא פרט\י כאן את הסיבה:
שם האב
רחוב
מס' בית
מס' דירה
עיר
מיקוד
טלפון
מקצוע האב
מקום עבודתו
הכנסה חודשית של האב
יש לצרף תלושי שכר של האב עבור החודשים הבאים:
 
יש לצרף קובץ אסמכתא
+
הכנסה חודשית ממוצעת של אב
יש לצרף דוח שנתי
+
תלוש שכר חודש מאי 2021
+
תלוש שכר חודש יוני 2021
+
תלוש שכר חודש יולי 2021
+
שים/י לב:
ייתכן ותתבקש להצהיר על נתונים אלו גם בפני עו"ד נוטריון.
הכנסות אחרות / נוספות של
הכנסות אחרות / נוספות של האב
מקור הסיוע הכלכלי / ההכנסה הנוספת
גובה ההכנסה
יש לצרף אסמכתא על גובה הסיוע הכלכלי / על גובה ההכנסה הנוספת
+
פרטי האם של מגיש\ת הבקשה
 
במידה ואין ברשותך את פרטיה האישיים של אמך אנא פרט/י כאן את
שם האם
רחוב
מס' בית
מס' דירה
עיר
מיקוד
טלפון
מקצוע האם
מקום עבודתה
הכנסה חודשית של האם
יש לצרף תלושי שכר של האם עבור החודשים הבאים:

 

יש לצרף קובץ אסמכתא
+
הכנסה חודשית ממוצעת של אם
יש לצרף דוח שנתי
+
תלוש שכר חודש מאי 2021
+
תלוש שכר חודש יוני 2021
+
תלוש שכר חודש יולי 2021
+
שים/י לב:
 ייתכן ותתבקש להצהיר על נתונים אלו גם בפני עו"ד נוטריון.
הכנסות אחרות/ נוספות של האם
מקור הסיוע הכלכלי / ההכנסה הנוספת
גובה ההכנסה
יש לצרף אסמכתא על גובה הסיוע הכלכלי / על גובה ההכנסה הנוספת
+
פרטי המוסד האקדמי
סטודנטים הלומדים במוסדות: אוניברסיטת בר-אילן ומכללת שנקר רמת-גן, אינם רשאים להגיש בקשה בטופס זה. במידה והנך לומד\ת באחד המוסדות הנ"ל, אנא פנה\י אל מדור המלגות במוסד האקדמי לטובת הגשת בקשה למלגה, לעיריית ר"ג יש קרן מלגות משותפת עם המוסדות הנ"ל.
סטודנט במוסד האקדמי
שם המוסד האקדמי
שים/י לב:
סטודנט\ית רשאי\ת להגיש בקשה למלגת לימודים במוסד אקדמי שאינו מאושר על ידי המל"ג ובתנאי שמשך הלימודים עולה על 3 חודשים או לחילופין 144 שעות בחודש ושכר הלימוד גבוה מ-5,000 שקלים.
יש לצרף אישור הרשמה ללימודים חתום על ידי המוסד האקדמי
+
יש לצרף אישור חתום על ידי המוסד האקדמי על גובה שכר הלימוד
+
משך הלימודים בחודשים
מספר שעות הלימודים בחודש
שם התואר / התעודה
סוג התואר / התעודה
פירוט הסמכה
גובה שכר לימוד
שנת לימודים
מצב כלכלי של מגיש/ת הבקשה
 
האם הנך עובד/ת בתקופת הלימודים
יש לצרף מסמך המעיד על כך שלמגיש הבקשה אין הכנסה חודשית
+
גובה הכנסה
מקום העבודה
הכנסה חודשית נטו על פי ממוצע השכר בחודשים מאי, יוני ויולי של השנה הנוכחית.
 
תלוש שכר חודש מאי 2020
+
תלוש שכר חודש יוני 2020
+
תלוש שכר חודש יולי 2020
+
האם הנך מקבל/ת מלגות ממקומות נוספים
שם הגוף מעניק המלגה
גובה סכום המלגה
תדירות קבלת סכום המלגה
הכנסות אחרות / נוספות של מגיש/ת הבקשה
מקור הסיוע הכלכלי / ההכנסה הנוספת
יש לצרף אסמכתא על גובה הסיוע הכלכלי / על גובה ההכנסה הנוספת
+
האם משפחתך מוכרת לרווחה:
מספר ילדים מתחת לגיל 18 בבית
מספר אחים נוספים שלומדים במוסדות להשכלה גבוהה
האם ברשותך כלי רכב
האם הנך מתנדב/ת בארגון כלשהו (שלא בתמורה למלגה)
פרט/י
שירות צבאי/לאומי
סיבת אי-שירות צבאי
תפקיד במהלך השירות
תאריך גיוס
תאריך שחרור
במידה וישנם טפסים נוספים שברצונך להעלות, יש לצרפם כאן (לדוגמא: מכתב מאגף הרווחה, טופס רפואי רלוונטי וכדומה).
 
מסמך נוסף 1
+
מסמך נוסף 2
+
מסמך נוסף 3
+
פרט/י בכמה שורות מדוע הנך מגיש\ה בקשה לקבלת מלגת לימודים
אנא צרף/י מכתב בקשה אישי מפורט
+
חשבון בנק
לצורך העברת הכסף לאחר פרויקט התנדבות
אנא צרף\י אישור ניהול חשבון / שיק מבוטל עדכני לשנה הנוכחית
+
מהו סוג ההתנדבות אותה תרצה לבצע במסגרת המלגה
הנני מצהיר בזאת כי - טקסט
ההצהרה
  • קראתי את הקריטריונים לקבלת מלגת הלימודים וכי אני מסכים\ה לכל תנאי קבלת המלגה במידה ותתקבל בקשתי.
  • ידוע לי כי קבלת המלגה מותנית בביצוע שעות מעורבות חברתית בקהילה וכי לא אהיה זכאי\ת לקבלת המלגה במידה ולא אבצע את כל השעות כנדרש ממני.
  • כל הפרטים שמסרתי בטופס זה נכונים, מלאים ומעודכנים ותואמים את המסמכים שצירפתי לבקשה
  • כל המסמכים שצירפתי לטופס זה נכונים, המעודכנים והרלוונטיים ביותר, ותאומים את הפרטים שמסרתי.
  • ידוע לי כי מסירת פרטים חסרים \ לא מעודכנים או לחילופין צירוף מסמכים לא תואמים / לא מעודכנים תשמש עילה לשלילת זכותי לקבלת מלגה.
  • הנני מתחייב/ת להודיע לוועדת המלגות על כל שינוי שיחול בפרטים שמסרתי.
  • הנני מבין\ה כי עליי להגיש בקשה זו במלואה וכי במידה ויחסרו פרטים רלוונטיים בבקשתי, לא תועבר הבקשה לדיון בוועדת המלגות.
שים\י לב: לאחר שליחת הטופס, לא תתאפשר הגשת בקשה נוספת עבור אותו\ה מגיש\ת הבקשה. אנא וודא\י כי מילאת את כל פרטיך במלואם, ביסודיות וצירפת את כל הקבצים הרלוונטיים הנדרשים.

 

פניות בנוגע לטופס מלגה - [email protected]

שאלת אימות